Gebruik van deze Website
HRA Pharma verleent u hierbij toegang tot www.morningafterpiladvies.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door HRA Pharma en derden zijn aangeleverd. HRA Pharma behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Deze Website wordt bestuurd en beheerd door HRA Pharma, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 15, rue
Béranger, 75003 PARIJS, Frankrijk (telefoon: + 33 (0) 1 40 33 11 30). De toegang tot en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden en aan alle toepasselijke wetten en reguleringen. Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u zonder enige beperking of zonder enig voorbehoud, de Algemene Voorwaarden.

HRA Pharma behoudt zich het recht voor om, indien ze dit nodig acht, de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen; u wordt bijgevolg aangeraden deze regelmatig te controleren.

De Website is toegankelijk voor het publiek
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend. De Website is niet bedoeld om te worden gebruikt als bron van medisch advies of oordeel. In geen geval mag wat er ook vermeld staat op deze Website gebruikt worden om een medische diagnose te stellen, die enkel kan worden verkregen via het raadplegen van een gekwalificeerde arts.

Inhoud en aansprakelijkheid
Deze Website werd aangemaakt om algemene informatie te verschaffen over noodanticonceptie en specifieke informatie over ons noodanticonceptieproduct ellaone® dat bestaat uit 30 mg ulipristalacetaat. Het werd ontwikkeld overeenkomstig de internationale reguleringsbeginselen.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HRA Pharma.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HRA Pharma en haar licentiegevers.